Ukufa

Njengoba nalapho esazalwa umuntu kwenziwa imininingwane eminingi, nalapho esehambile emhlabeni, uphelekezelwa ngendlela ethathelayo, kugcinwe amasiko wonkana ngemfanelo.

Ukungcwaba - Kuqala ithuna lalimbiwa ngokukhela, kushone eceleni, kwakheke indlwana. Umuntu wabe embozwa ngesikhumba senkomo yokugeza izandla, eyayihlatshwa eseshonile.

Lapho kumbiwa ithuna lomnumzane (elalimbiwa eduze kwesibaya) oshonile, inkosana yayihlubula igwaze ngomkhonto empundwini yesibaya ime njalo kuze kuphele ukumba. Umnumzane wayekhishwa endlini esefunjathiswe izinhlamvu zamabele, zommbila, zezindumba, ukuze acelele abasele ukudla kwaleziThutha lapho ayeseya khona.

Lapho kufiwe kwakuzilwa okuningi - ungathintwa umhlabathi, kungathezwa, kungahlakulwa, kungashaywa khwela, njalo, njalo. Amakhosikazi kamufi ayephuma endlini egaxe zonke izevatho zakhe, ephethe namahawu, eholwa ngumndlunkulu.

Ithuna laligqitshwa bese kuthi lingakagcwali kufakwe insika isinqunyiwe. Phela insika yayisumbulwa lapho sekushone umnumzane, ukukhombisa ukuthi nensika yekhaya isiphangalele. Abazongcwaba-ke babelahla amagade ngamunye ngamunye bevalelisa.

Lapho inkosi ikhotheme - Kwakungamenyezelwa ukugula kweNkosi kwaZulu. Futhi kwakuthiwa iyadunguzela nje. Lokhu kwakushiwo ngisho isishonile imbala.

Zaziphela nezinyanga ezintathu kungabikiwe ukuthi iNkosi isikhotheme. Lokhu kwakwenzelwa ukuba zingasizakali ezinye izizwe zizohlasela isizwe singakabi naNkosi. Endlini lapho kwakuhlala khona isidumbu seNkosi kwakuhlala amadoda amadala ehleze eshisa amathambo enzela ukugqiba iphunga. Isidumbu sasisongwa ngezikhumba zezinkabi.

Lapho isishonile iNkosi kwakuhlatshwa izinkabi zomgando wonke amalanga, ngayinye njalo nje. Amabutho ayeze atshelwe sekuphela inyanga yesithathu. Kufihlwe nje futhi, kwenziwa amalungiselelo okuba kuze kubekwe enye iNkosi.

Ukungcwatshwa kweNkosi - Indlinza lalimbiwa yizinduna ngamageja anemisuka. Lalimbiwa enhla komuzi. Lalishanelwa phakathi lapho selimbiwe. Kwakuqale kubulawe amadoda azophelekezela iNkosi. Isidumbu seNkosi sasingeniswa yizinduna ezinkulu eqodini. Zonke izinto zeNkosi ezembathwayo futhi zabe zigqitshwa. Phezu kwedlinza kwabe kutshalwa noma umnsinsi. Bese kubuyelwa kahle-ke.

Emva komngcwabo - Indlinza leNkosi labe leluswa kakhulu, kubekwa amabutho ayelala khona. Kwakungafanele nje ngisho nomhlabathi wedlinza uthathwe ngumthakathi ayothakatha ngawo.

Okulandela umngcwabo kubantu jikelele - Ngakusasa amakhosikazi omufi ayesiwa emfuleni ayogundwa amakhanda. Ayethi angabuya bese kuphuma omakoti abasebancane bayokukha umuzi ozogxotshwa. Umuzi lona wawelukwa ube sasigqoko bese uthi khaxa ekhanda lowesifazane. Ngalo lolusuku futhi kwakuhlatshwa inkomo yegqibo. Amadoda ayebiya ngosaba ethuneni atshale nomuthi okuthiwa ngumphafa.

Ukuhlanjiswa kofelweyo - Nalo leli lalenziwa lapho kubuywa emangcwabeni. Kwakuhlatshwa imbuzi. Lembuzi yayidliwa namakhubalo. Yayiphekwa ivuthwe ithi du bese kubizwa bonke abomkhaya. Bese kusikwa isitho esithile sibe ngamaqashana amancane. Yilowo bese ethatha iqatha ngesinye isandla, ngesinye athathe ikhubalo. Alume ngapha nangapha bese ehlafuna kanyekanye. Babekwenza baze baphele bonke abomkhaya lokhu. Bayasuka lapho-ke sebeyidla nje yonke-ke inyama manje bengasayishebi nakhubalo. Leli siko lalenzelwa ukuba kuphume umoya omubi njengoba kukhona osuke eshonile ekhaya, banasele bangavelelwa ngamashwa.

Ukukhalelana - Lapho kushoniwe kwaZulu kwakusuka abantu ekudeni bazokhala. Noma sekuphele iminyaka eminingi, uma ningazange nibonane nomuntu owashonelwa, kufanele uqale ukhuze umhlola.

Ukwelapha amakhosikazi - Amakhosikazi ayelashwa ukuze akwazi nokuzila isikhathi esifanele, eshonelwe ngumnumzane. Wayefa ozama ukungaziphathi kahle kulamakhosikazi ngesikhathi esazilile. Kwakuvamile ukuba umnumzane azilelwe iminyaka emibili.

Ukungena - Lelisiko kwakungelokuba umfowabo mufi abheke izingane nomuzi womfowabo aze athathe inkosikazi yakhe nayo ibe kanye nowakhe. Abesifazane babekhishwa imithi kuqala leyo ababelashwe ngayo ekushoneni komyeni wabo.